Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van Daedalius Advocatenkantoor, kantoorhoudende te 9000 Gent, Begijnhoflaan ten aanzien van haar cliënten. In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. De Belgische regelgeving inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht advocatenkantoren om hun cliënten, opdrachtgevers en uiteindelijke begunstigden te identificeren. Zonder afbreuk te doen aan de onderzoeken die Daedalius Advocatenkantoor kan uitvoeren, met name door het raadplegen van verschillende databanken, verbindt u zich ertoe om spontaan – en voorafgaand aan elke dienst – alle documenten te verstrekken die nodig zijn om de regelgeving na te leven en geeft u de toestemming om de ontvangen informatie op te slaan in een specifieke databank. Bovendien stelt u ons zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van elke wijziging in de verstrekte gegevens.
    Indien Daedalius Advocatenkantoor namens u dienstverleners raadpleegt die onderworpen zijn aan gelijkaardige verplichtingen (notarissen, accountants, buitenlandse advocaten, enz.), machtigt u Daedalius Advocatenkantoor om de informatie waarover wij beschikken door te geven aan deze dienstverleners.
  3. De erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten. De kosten worden op een forfaitaire basis per eenheid berekend. De bedragen van zowel de uurtarieven, als de kosten worden bij aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt worden verstrekt. De tarieven voor de erelonen en kosten kunnen zonder voorafgaandelijk bericht worden herzien. Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 15 dagen volgend op de datum van de factuur. Bij afwezigheid van deze mededeling zal de factuur geacht worden te zijn aanvaard. De facturen zijn opeisbaar vanaf de 15de dag na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling, zijn interesten conform de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand van 2 augustus 2002 verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  4. De aansprakelijkheid van Daedalius Advocatenkantoor, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Daedalius Advocatenkantoor en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking in het kader van haar Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten bij AMLIN INSURANCE tot maximum 2.500.000 euro per schadegeval. Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.
  5. Elke partij kan door middel van schriftelijke kennisgeving een einde stellen aan de relatie met de andere partij. U blijft in elk geval verplicht om onze erelonen, kosten en uitgaven te betalen tot de datum waarop de advocaten van Daedalius Advocatenkantoor niet langer als uw raadsman optreden.
  6. Niettegenstaande Daedalius Advocatenkantoor redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Daedalius Advocatenkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Daedalius Advocatenkantoor.
  7. Daedalius Advocatenkantoor verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten in het kader van haar diensten, cliëntenbeheer, boekhouding en direct marketing (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij van Daedalius Advocatenkantoor en haar medewerkers zou ontvangen. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren op de website of contact opnemen via lips@daedalius.be.
  8. De relatie tussen Daedalius Advocatenkantoor en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent alleen en exclusief bevoegd.