Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle facturen (staten van kosten en erelonen) zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. Zij stellen onder meer de betalingsmodaliteiten tussen partijen vast.

gerechtsgebouw Gent

foto gerechtsgebouw Gent

Algemene voorwaarden :

1.1         Bij gebrek aan ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf de datum van de vorderingsstaat.
1.2         Het bedrag van de binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat onbetaald gebleven vorderingsstaat zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.
1.3         Bij gebreke aan ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat van één enkele vorderingsstaat zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen vorderingsstaten werden vereffend.
1.4         De Rechtbanken van 1ste Aanleg en van Koophandel te Gent en het Vredegerecht van het 5de kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

 

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.~Steve Jobs