Dienstenwet

 

In het kader van de Dienstenwet (Dienstenwet van 26 maart 2010, B.S. 30.04.2010, omzetting Europese Richtlijn 2006/123/EG) bezorgen de advocaten van het Daedalius advocatenkantoor de navolgende informatie :

 

ALGEMEEN

De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor werken allen onder de benaming Daedalius advocaten(kantoor) met kantoor gelegen te 9000 GENT, Begijnhoflaan 460

Het Daedalius advocatenkantoor is een groepering van advocaten met KBO nr. BE 0544.579.873

De individuele ondernemingsnummers van elk der advocaten vindt U hier.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u de advocaten van het Daedalius advocatenkantoor bereiken via de gegevens vermeld op de contactpagina

 

BEROEPSORGANISATIE

De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor zijn allen lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent en onderworpen aan de deontologie van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Deze reglementen kunnen geraadpleegd worden in het Nederlands, het Frans, en het Engels op de websites van de onderscheiden Orden. (www.advocaat.be; www.balie-gent.be)

De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor werken onafhankelijk en maken geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

TARIEVEN (KOSTEN en ERELONEN)

Kosten en ereloon worden individueel overeengekomen in een individuele overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt.

De staat van kosten en ereloon van een advocaat bevat diverse elementen : de kosten van de advocaat, de gerechtskosten, vertalingskosten en het ereloon.


1. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend:

 

1.1. De administratiekosten, zoals met name

 • aanleg dossier, administratiekosten : 75 euro + 10 euro per begonnen bijkomend jaar
 • brieven, dactylografie en postzegels : 10 euro / blad
 • aangetekende zendingen : kostprijs
 • tikwerk andere dan briefwisseling : 10 euro / blad (zwart/wit) en 15 euro / blad (kleur)
 • fiscale zegels : kostprijs
 • fotokopies : 0,50 euro / blad (zwart/wit) en 0,75 euro / blad (kleur)
 • uitgaande telefax : 2,50 euro / blad
 • inkomende telefax : 1,25 euro / blad
 • uitgaande email : 2,50 euro / blad
 • inkomende email : 1,25 euro / blad
 • telefoon : forfait van 10 – 25 euro
 • verrichtingen via de derdenrekening (per inkomende of uitgaande betaling) : 8 euro per verrichting
 • griffiebon : 1,25 euro per griffiebon
 • afsluiten dossier, archiveren dossier en bewaren van dossier na afsluiten : 40 euro
 • etc..

 

1.2. De kantoorkosten (overheadkosten), zoals met name :

Elke advocaat en elke medewerker van het secretariaat maakt gebruik van de infrastructuur van het Kantoor waarvoor een aandeel in de vaste kosten van het kantoor aangerekend wordt per dossier. Het betreft meer bepaald :

 • de huur van het kantoorgebouw en de parkings en de inrichting van het kantoorgebouw
 • de nutsvoorzieningen als daar zijn water, verwarming, elektriciteit, internetverbindingen, telefonieverbindingen
 • onderhoud van de lokalen
 • investeringen
 • kantoorbenodigdheden,
 • aankopen voor de bibliotheek (boeken, tijdschriften, juridische databanken, …)
 • de aankoop en huur van hard- en software (computers, servers, netwerk, informatica- en communicatiestructuur en de nodige software, back-ups,…) en het onderhoud ervan, alsmede de betaling van de noodzakelijke licenties om de nodige software te gebruiken
 • permanente vorming en opleiding / bijscholing van de advocaten (hetgeen een door de Orde van Vlaamse Balies opgelegde verplichting betreft)
 • Baliebijdragen
 • verzekeringen
 • alle andere kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan een welbepaald dossier.
 • etc..

Er wordt forfaitair 20 % van de administratiekosten aangerekend als kantoorkost/overheadkost.

 

1.3. De verplaatsingskosten en de uitgaven, zoals met name :

 • vacaties naar zittingen van Hoven en Rechtbanken
 • verplaatsingskosten naar aanleiding van expertiseverrichtingen
 • vacaties naar kantoren of studies van notarissen, accountants, etc…
 • etc..

Er wordt 0,60 euro gerekend per km voor verplaatsingen.
parkeerkosten zijn steeds tegen kostprijs.

 

2. De gerechtskosten, zoals met name :

 • dagvaardingskosten
 • rolrechten
 • kosten van een grosse
 • kosten van ongetekende afschriften
 • getuigschriften
 • betekeningskosten
 • etc..

De gerechtskosten worden steeds tegen kostprijs doorgerekend of er wordt aan de cliënt gevraagd de gerechtskosten rechtstreeks te willen betalen aan de gerechtsdeurwaarder. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat desgevallend heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.


3. de vertalingskosten:

Vertalingskosten worden hetzij in eigen beheer tegen ereloontarief gedaan, hetzij uitbesteed in welk geval de alsdan betaalde vertalingskosten bij voorkeur rechtstreeks worden gefactureerd door de vertaler/tolk aan de cliënt, dan wel worden voorgeschoten door de advocaat en vervolgens worden doorgerekend met BTW aan de cliënt.


4. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het ereloon wordt op voorhand met de cliënt tijdens de eerste consultatie overeengekomen hetzij op basis van een basisuurtarief, hetzij op basis van forfaitaire afspraken per zaak. Lopende de behandeling van een zaak kan onderling overeengekomen worden het ereloon aan te passen.

Het is bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel tijd aan een bepaald dossier zal dienen te worden besteed, gezien er danig veel variabele factoren meespelen die op voorhand nooit kunnen geweten zijn: kan er minnelijk geregeld worden of dient er geprocedeerd te worden ? volgt er al dan niet hoger beroep of cassatieberoep in een zaak ? wordt er al dan niet door de rechtbank een gerechtsexpert aangesteld ? levert de tegenpartij weinig of veel tegenwerk en stelt zij al dan niet een tegenvordering in die moet behandeld worden, etc… Daarom wordt meestal gewerkt met een basisuurtarief.

Het basisuurtarief bedraagt afhankelijk van de afspraken en de soort zaak tussen de 100,00 euro en de 250,00 euro, afhankelijk van de soort zaak, de gespecialiseerde kennis van de advocaat, de hoogdringendheid van de zaak, het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat, de anciënniteit van de advocaat, etc…. Meestal bedraagt dit 125 – 150 – 175 euro/uur. Prestaties worden steeds per minimum tijdseenheid van 10 minuten gerekend.

De gepresteerde tijd wordt bij ereloonberekeningen op basis van een basisuurtarief minutieus bijgehouden via prestatiefiches dewelke steeds opvraagbaar zijn door de cliënt.

In vooraf bepaalde gevallen kan met de cliënt tevens een succes fee worden afgesproken ingeval van toekenning van de vordering van de cliënt of de afwijzing van de vordering van de tegenpartij, berekend op het gewonnen belang respectievelijk niet verloren belang.

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de BTW valt), zal het ereloon verhoogd worden met de BTW tegen het toepasselijke tarief.

Overeenkomstig het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 21 november 2012 kan een factuur van de advocaat steeds worden voldaan door voorafname door de advocaat van gelden die op de derdenrekening van de advocaat zijn ontvangen en die in principe aan de cliënt toekomen. De cliënt wordt daarvan onmiddellijk verwittigd en hij krijgt een duidelijke afrekening van de derdengelden die aldus werden aangewend en het saldo dat hem wordt overgemaakt.

 

VOORSCHOTTEN

De advocaat kan vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen indien de advocaat kosten moet voorschieten of indien bijzondere omstandigheden, zoals een risico van insolvabiliteit dit rechtvaardigen. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Voorschotten zullen eveneens onderhevig zijn aan BTW.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BETALINGSMODALITEITEN

Alle facturen zowel voor de voorschotten als de andere staten van kosten en ereloon van de advocaat zijn binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur betaalbaar. (zie algemene voorwaarden). Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

 

ERELOONBETWISTINGEN
In het kader van een buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn de advocaten van het Daedalius advocatenkantoor inzake ereloonbetwistingen onderworpen aan de arbitrageregels inzake ereloonbetwistingen van de balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van de balie Gent van 1 februari 2009. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website van de balie te Gent (www.balie-gent.be). De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor zijn niet onderworpen aan andere gedragscodes.

 

KWALITEITSREKENINGEN
Een kwaliteitsrekening is bankrekening die afgescheiden is van het persoonlijke vermogen van het Daedalius advocatenkantoor of van de advocaten die vennoot zijn van het Daedalius advocatenkantoor of er werkzaam zijn.
Artikel 446quater van het Gerechtelijk Wetboek telt hieromtrent:
§ 1 Elke advocaat maakt een onderscheid tussen zijn eigen gelden en derdengelden.
De gelden die advocaten in de uitoefening van hun beroep ontvangen ten behoeve van cliënten of derden worden gestort op één of meer rekeningen geopend op hun naam of op naam van hun advocatenvennootschap met vermelding van hun of haar hoedanigheid. Deze rekening of rekeningen worden geopend overeenkomstig de door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone vast te stellen regels.De advocaat verhandelt gelden van cliënten of derden via deze rekening. Hij verzoekt cliëntenen derden steeds om uitsluitend op deze rekening te betalen. Het beheer van deze rekening berust uitsluitend bij de advocaat, onverminderd de aanvullende regels inzake verhandeling van gelden van cliënten of derden vastgesteld door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone.
§ 2 De in §1 bedoelde rekeningen omvatten de derdenrekeningen en de rubriekrekeningen.
De derdenrekening is een globale rekening waarop gelden worden ontvangen of beheerd die naar cliënten of derden moeten worden doorgestort.
De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening geopend met betrekking tot een bepaald dossier of voor een bepaalde cliënt.
§ 3 De derdenrekening en de rubriekrekening zijn rekeningen die zijn geopend bij een door de Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling of de Deposito- en Consignatiekas en die minstens voldoen aan volgende eisen:
1° de derdenrekening en de rubriekrekening mogen nooit een debetsaldo vertonen;
2°op een derdenrekening of een rubriekrekening mag geen krediet in welke vorm ook, worden toegestaan; die rekeningen kunnen nooit tot zekerheid dienen;
3°elke schuldvergelijking, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening, de rubriekrekening en andere bankrekeningen is uitgesloten; nettingovereenkomsten kunnen op deze rekeningen geen toepassing vinden. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone kunnen aanvullende regels inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden vaststellen.
§ 4 Behoudens uitzonderlijke omstandigheden stort de advocaat de op zijn derdenrekening ontvangen gelden zo vlug mogelijk door aan de bestemmeling. Ingeval de advocaat om gegronde redenen de gelden niet binnen de bij het reglement van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone bepaalde termijn en uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst ervan aan de bestemmeling kan overmaken, stort hij ze op een rubriekrekening.Onverminderd de toepassing van dwingende rechtsregels is het tweede lid niet van  toepassing indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde verrichting of per dossier, 2.500euro niet te boven gaat. De Koning kan dit bedrag om de twee jaar aan de economische toestand aanpassen. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit.
§ 5 Door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone wordt een toezichtregeling ingevoerd en georganiseerd, waarin minstens wordt bepaald wie, waarop, wanneer en op welke wijze toezicht wordt gehouden op de naleving van de bepalingen bedoeld in de §§1 tot 4. Deze toezichtregeling bepaalt in het bijzonder de sancties en maatregelen die in geval van overtreding kunnen worden genomen. Ze doet geen afbreuk aan andere wettelijke bepalingen die voorzien in een toezicht op de gelden ontvangen op de in §2 bedoelde rekeningen.
§ 6 Alle sommen, ongeacht het bedrag ervan die door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd, noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na de afsluiting van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de advocaat werden ontvangen, worden door deze laatste in de Deposito- en Consignatiekas gestort. De termijn wordt geschorst tot zolang deze sommen het voorwerp uitmaken van een rechtsgeding. Die deposito’s worden ingeschreven op naam van de gerechtigde, die door de advocaat wordt aangewezen. Ze worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde gehouden tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934. Deze bepaling is in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij art. 2 Wet 21 december 2013 (BS 16 januari 2014 met ingang  van 1 juni 2014).
Elke advocaat van het kantoor heeft overeenkomstig deze wettelijke bepaling en het toepasselijke reglement van de Orde der Vlaamse Balies (OVB) van 21 november 2012 een derdenrekening die geldt als kwaliteitsrekening bij een erkende bankinstelling. De bankrekeningnummers van de rekeningen van elk van de advocaten van het Daedalius advocatenkantoor kunnen hier gevonden worden. Deze rekeningen staan zonder uitzondering onder controle van de Stafhouder van de Orde van Advocaten bij de Balie te Gent.
Indien nodig kan een rubriek rekening worden geopend voor een specifiek dossier. De belanghebbende wordt hiervan op de hoogte gebracht.

 

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
De beroepsaansprakelijkheid van elk van de advocaten, medewerkers en stagiairs van het Daedalius advocatenkantoor is gedekt op basis van een verzekeringspolis die door de Orde der Vlaamse Balies is afgesloten bij de NV Amlin Europe (1) als hoofdverzekeraar (70%) en medeverzekeraars Zurich Insurance plc (2) (25%) en KBC Verzekeringen NV (3) (5%).
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten, medewerkers en stagiairs van het Daedalius advocatenkantoor is per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

 

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.~Steve Jobs